Vés al contingut

Increment dels incentius fiscals al mecenatge

  Amb l’entrada en vigor de la reforma de la Llei del mecenatge, el passat 1 de gener de 2024, s’incrementen els incentius fiscals al mecenatge.

  Incentius fiscals al mecenatge

  Persones físiques (art. 19)

  S’amplia la quantia del micromecenatge de 150 a 250 euros i la quantitat que va més enllà dels 250 euros també s’eleva el percentatge de deducció aplicable amb caràcter general del 35 al 40%.

  Segons import de la donació anualPercentatge de deducció
  Els primers 250 euros80%
  Més enllà dels 250 euros40%
  Imports i percentatges de deducció a partir de 2024

  A més, es redueix de 4 a 3 el nombre d’exercicis en que s’ha de fer donatius d’un import igual o superior a l’any anterior i a una mateixa entitat per poder incrementar 5 punts el percentatge de deducció, per tant, si es compleix aquesta condició, l’import que excedeixi dels 250€ tindrà un percentatge incrementat al 45%

  Persones jurídiques (art. 20)

  S’incrementa el percentatge de deducció en la quota de l’Impost sobre Societats del 35% al 40%.

  A més, es redueix de 4 a 3 el nombre d’exercicis en que s’ha de fer donatius d’un import igual o superior a l’any anterior i a una mateixa entitat per poder incrementar 10 punts el percentatge de deducció, per tant, si es compleix aquesta condició, tindrà un percentatge incrementat al 50%

  Deducció de la quota de l’Impost sobre la Renda de no Residents (art. 21)

  S’incrementa la base de deducció del 10 al 15%, de la base imposable del conjunt de declaracions presentades.

  La cessió d’ús d’un bé moble o immoble sense contraprestació (art. 17)

  S’ha inclòs com a donatiu i genera dret a deducció, la cessió d’uns d’un bé moble o immoble, per un temps determinat, realitzada sense contraprestació.

  Mecenatge de reconeixement o recompensa (art. 17)

  Aquesta reforma inclou les donacions i aportacions on la persona donant rep una menció honorífica o un reconeixement, per la seva mera condició de donant, sempre que tingui un caràcter simbòlic i no representin més del 15% del valor del donatiu, donació o aportació i, en tot cas, no superi l’import de 25.000 euros.

  Un exemple, la donació dinerària d’una persona a una entitat que celebra festivals de música i el retorn, per part d’aquesta entitat donatària, com a reconeixement simbòlic, d’unes entrades.

  Prestacions de serveis com a col·laboració a les entitats beneficiàries (art. 25)

  S’amplien les ajudes previstes en convenis que poden ser, a més de dineràries, en espècie. Amb la reforma, s’introdueixen les ajudes en espècie com a col·laboració en el marc de convenis.

  També s’inclouen les prestacions de serveis desenvolupades per l’activitat pròpia del col·laborador.

  Un exemple, un assessorament gratuït prestat per un professional o la cessió d’un espai de publicitat gratuïta per un mitjà de comunicació.

  Es permet que la difusió pugui fer-la el col·laborador o l’entitat perquè l’objectiu de la llei és que es faci la difusió de l’esforç privat en activitats d’interès general en el marc de convenis de col·laboració.