Vés al contingut

Les Nacions Unides aproven la primera llei mundial de l’Economia Social

  El 18 d’abril de 2023, l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la Resolució A/77/L60 titulada “Promoure l’economia social i solidària per al desenvolupament sostenible“.

  Tot i que aquesta resolució no té força vinculant en termes legals, constitueix un precedent i un referent per a l’elaboració de futurs instruments de caràcter vinculant, tant a nivell internacional com nacional. Així, assenta les bases per enfrontar els desafiaments de la desigualtat, la crisi climàtica i altres problemàtiques econòmiques i socials que afecten els territoris i els ciutadans, especialment aquells en situació de vulnerabilitat.

  A través d’aquesta aprovació, es proporciona als governs nacionals una guia clara sobre les accions que poden emprendre en aquest àmbit:

  Definició de l’economia social i solidària

  La Resolució defineix que l’economia social i solidària inclou empreses, organitzacions i altres entitats amb

  • una governança democràtica o participativa
  • un criteri de distribució i ús dels excedents o beneficis, així com dels actius, que prioritza les persones i el fi social sobre el capital
  • una autonomia i independència (respecte als governs i empreses tradicionals)
  • i es basen en els principis de la cooperació voluntària i l’ajuda mútua.

  A més, determina que entre les principals formes jurídiques que integren l’àmbit de l’economia social i solidària inclouen: les fundacions, cooperatives, associacions, mútues, empreses socials, grups d’autoajuda i altres entitats basades en valors i principis de l’economia social.

  Àmbit d’actuació

  Les entitats de l’economia social i solidària tenen un àmbit d’actuació ampli, operant en tots els sectors de l’economia, ja siguin estructurats o no. Mitjançant les seves activitats econòmiques, socials i mediambientals, aquestes entitats busquen promoure l’interès col·lectiu o general. Al mateix temps, tenen com a objectiu assegurar la seva pròpia viabilitat i sostenibilitat a llarg termini.

  Valors de l’economia social i solidària

  La Resolució determina que l’economia social i solidària es basa en el següents valors:

  – Cura de les persones i del planeta: Les entitats de l’economia social i solidària busquen promoure pràctiques sostenibles i responsables que tinguin un impacte positiu en la societat i el planeta.

  – Igualtat i equitat: promou la igualtat d’oportunitats i la justícia social.

  – Interdependència: L’economia social i solidària promou la col·laboració, la cooperació i la solidaritat per abordar els reptes socials, econòmics i ambientals entre les persones, les comunitats i els entorns.

  – Autogovernança: promouen la participació activa de totes les persones implicades en la presa de decisions i en la gestió de les activitats.

  – Transparència i responsabilitat: es promou la rendició de comptes i la responsabilitat envers les persones implicades, la comunitat i el medi ambient i l’establiment de mecanismes per garantir la transparència en la presa de decisions i en la gestió dels recursos.

  – Promoció del treball decent i dels mitjans de vida dignes: busca garantir condicions laborals justes, salaris dignes i oportunitats de desenvolupament professional i personal per a les persones.

  Polítiques públiques

  La Resolució insta als Estats membres a promoure i implementar estratègies, polítiques i programes nacionals, locals i regionals per a recolzar i potenciar l’economia social i solidària com a model de desenvolupament econòmic i social sostenible. Això pot incloure l’establiment de marcs jurídics específics, la visibilitat de la seva contribució en les estadístiques nacionals, oferir incentius fiscals i de contractació pública, reconèixer el seu paper en els programes educatius i iniciatives de desenvolupament de capacitats i investigació, així com el suport empresarial, especialment en l’accés a serveis financers i finançament per a les entitats de l’economia social i solidària. Alhora, s’estimula la participació dels agents d’aquest àmbit en el procés de formulació de polítiques.

  Política multinivell

  La Resolució indica que aquesta política ha de ser multinivell, és a dir, ha d’implicar la participació de responsables públics internacionals, nacionals i regionals, les institucions financeres internacionals i els bancs de desenvolupament en la presa de decisions i la coconstrucció de polítiques. Barcelona, maig de 2023.

  Aquest resum ha estat elaborat pels serveis jurídics de la CCF amb finalitats informatives.